ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πληροφορίες και αρχεία σχετικά με τους εργασιακούς νόμους

Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας του άρθρου 3 του ν.2518/1997

ΦΕΚ664/17-5-2010