ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αριθ. οικ. 34373/671 (5)

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους

χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά εργαζόμενο της επιχεί-

ρησης με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ Α.Ε.».

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1β του Ν. 3746/2009

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),

ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε-

ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις

αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 1836/1989

«Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής

κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση

O.A.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

(Α΄ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015

«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-

τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της

Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές

διατάξεις» (Α΄ 29).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.δ. 113/

2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

(Α΄ 194).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του

Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

(Α΄ 180).

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-

ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

11. Την υπ’ αριθ. Υ29/8-10-1015 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή

Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

12. Την υπ’ αριθ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-

τρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β΄ 2281).

13. Το υπ’ αριθ. οικ. 33136/55/18-07-2016 έγγραφο της

Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και το

γεγονός ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε καμία

περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα

Τεύχος Β' 2332/27.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25109

στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει την

επιχείρηση από οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεων της

έναντι των πρώην ή νυν εργαζόμενών της.

14. Την υπ’ αριθ. οικ. 33124/1178/18-07-2016 εισήγη-

ση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

15. Την υπ’ αριθ. 58263/15-07-2016 βεβαίωση της

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

16. Την υπ’ αριθ. 1373/15-07-2016 απόφαση έγκρισης

δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του

Ο.Α.Ε.Δ. (ΑΔΑ: 7ΞΗΡ4691Ω2-ΚΑ7).

17. Το υπ’ αριθ. ομ/3407/εξ/30-06-2016 αίτημα της

Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφάλειας για

τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕ-

ΚΙΟΥΡΙΤΙ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο οι πρώην εργαζόμε-

νοι της ανωτέρω επιχείρησης πλήττονται ιδιαίτερα από

τη διακοπή λειτουργίας της και αδυνατούν να καλύψουν

άμεσες βιοποριστικές προσωπικές και οικογενειακές

τους ανάγκες.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν εξήντα

έξι χιλιάδων ευρώ (166.000 €) περίπου σε βάρος του προ-

ϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις

εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Πα-

ροχές Ανεργίας» οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οι-

κονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €)

ανά άνεργο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ

ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ Α.Ε.», που πληροί τις προϋποθέσεις, για να

λάβει επίδομα ανεργίας, καθώς και σε κάθε μισθωτό της

ως άνω εταιρείας που μέχρι τη δημοσίευση της παρού-

σας έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ).

Άρθρο 2

1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου

1 θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου από το σω-

ματείο των εργαζομένων, και σχετικού ελέγχου από τις

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου θα προκύπτει η

εργασιακή σχέση με την εταιρεία και η τυχόν άσκηση του

δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζό-

μενου, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώ-

νυμο κάθε δικαιούχου.

β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο

αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

γ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης

(ΑΜΚΑ).

δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).

ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λο-

γαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως

άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς

Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ).

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίοι δεν

έχουν περιληφθεί στον κατάλογο της παρ. 1, δικαιούνται

να υποβάλουν σχετική αίτηση θεραπείας στο Διοικητικό

Συμβούλιο του ΟΑΕΔ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός

Εργασίας, Κοινωνικής

Εσωτερικών και Ασφάλισης και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθ. οικ. 34388/675 (6)

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους

χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά εργαζόμενο της επι-

χείρησης με την επωνυμία «Ανώνυμη Ξενοδοχει-

ακή και Τουριστική Εταιρεία ΑΣΤΥ Α.Ε.» (ATHENS

LEDRA HOTEL).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1β του Ν. 3746/2009

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),

ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε-

ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις

αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 1836/1989

«Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής

κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση

O.A.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

(Α΄ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015

«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-

τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της

Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές

διατάξεις» (Α΄ 29).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.δ. 113/

2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

(Α΄ 194).